Konsult IT Arkitektur och IT Management

Jag driver konsultverksamhet med inriktning på IT-arkitektur och IT Management. Jag har en solid bakgrund av att leda grupper med senior teknisk personal i komplexa transformationsprojekt, t.ex. var jag Chefs-arkitekt för IBM’s största outsourcingprojekt i Norden och som Chefsarkitekt för IBM / ITD (IBM’s outsourcingdivision) i den Nordiska regionen.

Jag har lång erfarenhet av Enterprise IT- och lösningsarkitektur och har arbetat med en stor bredd av verksamheter och lösningar.

Flera av mina projekt, sedan mitten av 2000-talet fram till idag, har inkluderat cloud-baserade lösningar olika cloud-teknologier.

Jag är van att arbeta på alla nivåer i ett företag och att kommunicera med såväl företagsledning, olika affärsområden som med IT-tekniker.

Mina roller har givit mig möjligheten att arbeta med intressanta projekt både i Sverige, men också internationellt  i t.ex. Europa, USA och Kina.

Som en del av min bakgrund och erfarenhet finns både chefspositioner och konsultroller. Jag brinner för att skapa IT-lösningar som ger mina kunder konkurrensfördelar på en tuff marknad

Portrait_JS


_____________________________________________________________________________________________________________________

Roller

CIO, CTO, Enterprise-arkitekt, Chefsarkitekt, Lead Architect, IT-strateg, IT-Analytiker, Taskforce leader, Teknisk rådgivare, Teknisk projektledare, IT-Arkitekt, IT Managementkonsult

Certifieringar

 • 1997 IBM Consulting Specialist (recertified 2000 and 2003)
 • 2005 IBM Executive IT Specialist (recertified 2008)

Metoder / Ramverk

 • TOGAF
 • Zachman
 • Prince2
 • LEAN
 • ITIL

Tidigare anställningar

2013-Nu     Joakim Stolt IT AB, Chief IT Architect & Owner

2010-2013  Fujitsu, CTO / Chief Architect

1982-2010  IBM, Chief IT Architect, med flera roller

Utbildningar

1982          Elektroteknik, Chalmers tekniska högskola

Språk

Svenska      Modersmål

Engelska      Flytande

Tyska          Grundläggande


_____________________________________________________________________________________________________________________

Ericsson

Systemansvarig
Joakim Stolt IT AB
Apr 2020 – Pågående

Lead Architect och Driver för Systemgruppen i ett säkerhetsprogram inom Ericsson R&D (BNEW).

System gruppen har över tid varierat mellan 6-9 seniora arkitekter som analyserar och genomför förstudier inom säkerhetsområdet inom R&D på Ericsson.

Jag planerar och leder arbetet samt genomför studier.
Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Leda systemgruppen, inklusive prioritera och driva initiativ från säkerhetsprogrammets roadmap.
 • Ansvarig för tekniskt säkerställa alla initiativ inom säkerhetsprogrammet.
 • Ansvarig för att organisera granskningar och tekniska forum.
 • Driva komplexa initiativ, från verksamhetsbehov och krav till en godkänd teknisk lösning.
 • Dokumentera verksamhetskrav i en MRS för områdena Identity and Access Management and Access Control, samt Vulnerability Management och Säker Utvecklingsmiljö.

Nyckelprojekt:

 • Vulnerability Management
 • Identity and Access Management and Access Control, inclusive PBAC/ABAC/RBAC
 • Nästa generations utvecklingsmiljö, med fokus på säkerhet och effektivitet för utvecklaren
 • Geopolitiska och trade compliance-aspekter för t. ex. beslut rörande Cloud-lösningar
 • Analys av efterlevnad av regulatoriska krav, som t ex UK NCSC, EU Cyber Resilience Act, GSMA, MESAS, m. fl.

Svensk Exportkredit

Lead Infrastruktur-arkitekt
Joakim Stolt IT AB
Apr 2019 – Mars 2020

Infrastruktur-arkitekt med ansvar för:

 • IT infrastruktur Strategi
  Leda arbetet med att ta fram en ny strategi för IT Infrastruktur, som stöder affärsbehoven och ett mer kundorienterat IT-stöd.
 • Murex MX.3 infratsruktur
  Ta fram en IT Infrastrukturlösning för ny version av Murex MX.3 i samband med uppgradering från version 3.1.36 till 3.1.42. Infrastrukturen omfattar Applikation och  databas servers samt en HPC grid Serverpark med Nvidia GPU-kort.

Ericsson PLM Transformation Project

Lead  for System & Architecture
Joakim Stolt IT AB
Jul 2018 – Mars 2019

Projektledare och Arkitekt med ansvar att:

 • Leda systemarbetet i projektet
 • Dokumentera lösningen end-to-end dvs applikationer, integrationer, information, processer
 • Leda utvärderingar, studier, task forces

Bankgirot

Lead Architect
Joakim Stolt IT AB
Okt 2017 – Jun 2018

Lead Architect med ansvar att, från arkitektur, driva nya projekt:

 • Ny nätverksinfrastruktur
 • Transformationsarkitekt med ansvar för arkitektursamordning av strategiska infrastrukturprojekt
 • Ta fram plan för ny IT-Strategi
 • Ta fram en Molnstrategi
 • Rekrytera konsulter till strategiska projekt

Bankgirot Head of Architecture

Head of Architecture
Joakim Stolt IT AB
Feb 2017 – Sept 2017

Chief Architect för Sveriges ledande Clearinghouse, Bankgirot.

 • Ansvarig för att ta fram en ny IT Strategi
 • Ansvarig för att ta fram end-to-end arkitekturmålbilder
 • Organisera arkitekturorganisationens arbete till en stödjande och styrande funktion med förankring i hela företagets organisation, från ledningsgrupp till leverans.
 • Producera ny nätverksarkitektur
 • Producera tjänstebeskrivningar för företagets samtliga tjänster
 • Leda arkitekturfunktionen, 10 seniora arkitekter, enterprisearkitekter, verksamhetsarkitekter, infrastrukturarkitekter, säkerhetsarkitekter och lösningsarkitekter.

Automotive client. Application integration in a logistics project

Lösningsarkitekt
Joakim Stolt IT AB
Okt 2016 – Feb 2017

Logistikprojekt för att optimera den globala produktions-kapaciteten i Volvo Cars fabriker.

 • Ta fram en IT-lösning för att möjliggöra processen
 • Analysera befintliga processer och system för att ta beslut om optimal lösning
 • Rekommendera framtida arkitektur för logistikflödet
 • Identifiera behov av nya integrationer mellan nya och befintliga applikationer.
 • Dokumentera en integrationsarkitektur
 • Dokumentera och presentera föreslagen arkitektur

Automotive client. Application availability and performance

Lead Architect
Joakim Stolt IT AB

2015-12-18 – 2016-10-01

Projektets syfte:

Förbättra en datadriven applikation/system så att stabilitet och prestanda ger en sammanvägd användarupplevd tillgänglighet som är större än 99.8%

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Säkerställa att ställda affärskrav är överenskomna mellan IT och verksamhet
 • Ta fram relevanta modeller för information, applikation och infrastruktur.
 • Leda lösningsarbetet och ta fram en arkitektur som säkerställer hög tillgänglighet och svarstid globalt.
 • Kommunicera föreslagen lösning till Enterprise Architecture team samt till affärsverksamheten
 • Säkerställa att lösningen är väl dokumenterad och överensstämmer med företagets standards och långsiktiga IT-arkitektur

Lösningskomponenter:

 • Processer
 • Informationsarkitektur
 • Cloud-lösning med IaaS och PaaS
 • Decoupling från externa applikationer för att möjliggöra en distribuerad molnbaserad lösning
 • Integration med externa applikationer
 • IDM med Azure AD
 • APM med Microsoft Application Insights

Telecom client. Global Test and development DC Infrastructure

Architecture advisor / Technical lead
Joakim Stolt IT AB

2014-01-01 – 2015-12-31

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Driver för Architecture Board
 • Proof of Concept på en ny integrations-technologi
 • Krav-specification och krav-analys
 • Rekommendationer avseende Architecture governance 
 • Architecture and Design review
 • Analys och rekommendation avseende Roadmap

Automotive client, Infrastructure och service desk outsourcing

CTO / Enterprise IT Architect
Fujitsu

2010-10-01 – 2013-12-31

CTO Outsourcingkontrakt Automotive

 • CTO Outsourcingkontrakt Tågoperatör

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Skapa affärsmöjligheter och leveranskapacitet i Kina
 • Vara Fujitsus representant, i tekniska frågor, gentemot kundens ledningsgrupp.
 • Driva och leda nya affärsmöjligheter tillsammans med Key Account Manager
 • Vara Solution Owner för nya lösningar. Leda arkitektteam vid offertarbete.
 • Säkerställa teknisk och arkitektonisk integritet i Fujitsu-leveransen.
 • Driva teknisk innovation för att skapa nya affärsmöjligheter för Fujitsu
 • Ansvara för cloud-möjligheter på den svenska marknaden.

Telekom client. Global arkitektur för testlab

Lead Architect
IBM

2010-04-01 – 2010-09-30

Ett projekt för att skapa en ny arkitektur för kundens test-lab för telekom-lösningar.

Min roll i projektet var att hjälpa till vid införsäljningen till kunden och att därefter leda projektet i egenskap av lead architect.

De resurser som deltog var IT-arkitekter i kundens organisation, placerade i Sverige, Irland och Nederländerna och arkitekter på IBM placerade i Sverige och Indien.


IBM Nordic, Outsourcing Division

Chief IT Architect
IBM

2008-10-01 – 2010-09-30

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Att vara IBM Nordics representant i den globala arkitektgruppering som driver den globala IT-arkitekturen
 • Ansvara för och driva arkitektur-agendan för IBM ITD Nordic
 • Säkerställa integriteten i teknik och leverans i nya affärer.
 • Vara eskalationspunkt i frågor som rör teknologi och arkitektur
 • Tillsammans med CTO ansvara för och driva karriärplaner för arkitektgrupperingen inom IBM ITD.
 • Vara External Technical Consultant i problemkonton.
 • Ansvarat för och lett framtagande av strategi och arkitektur för Cloud-lösningar på IBM Nordics kundlösningar
 • Ansvarat för och lett framtagande av strategi och arkitektur för virtualisering av IT-infrastrukturen på IBM Nordics kundlösningar

IBM Nordic, Nordisk Affärs-Bank

Chief IT Architect / Enterprise IT Architect
IBM
2005-04-01 – 2008-09-30

Detta var Nordens största outsourcingkontrakt då det tecknades och dessutom ett av de största i Europa. Jag tog över ansvaret som chefsarkitekt ett år in i kontraktet. Under min ledning transformerades kundens miljö från en fragmenterad och utspridd IT till en modern state of the art IT-infrastruktur med exemplarisk styrning av IT-arkitekturen och en progressiv teknisk agenda.

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Skapa en teknisk vision och IT-strategi
 • Leda skapandet och dokumentationen av kontots arkitektur.
 • Säkerställa styrningen av arkitektur och tekniska strategier
 • Vara IBM’s seniora motpart till kundens IT-ledning i tekniska frågor och att tillsammans med kundens IT Architect Board driva en gemensam teknisk agenda.
 • Identifiera, driva och leda nya förbättringsområden.
 • Teknisk ledare vid försäljningsmöjligheter

I mitt ansvar ingick också design av infrastruktur, organisation och processer för att operera kundens IT-miljö.

Denna leverans hade initialt 900 personer. Jag var chef  för en grupp på 9 seniora IT-arkitekter som ansvarade för Architecture Vision, Governance och Technical Strategies.


Telecom-kund, Applikations-outsourcing

Lead Architect
IBM

2004-08-01 – 2005-03-31

I ett applikationsoutsourcing-projekt där IBM tog hand om kundens applikationsutveckling och underhåll, flyttades det mesta av arbetet till Indien. Under projektets gång fick man allvarliga prestandaproblem och riskerade att tvingas behålla arbetsuppgifterna i Sverige.

Jag ansvarade för att leda arbetet för att lösa de tekniska problemen. Till min hjälp hade jag en grupp arkitekter som rapporterade till mig.


IBM Leadership

IBM
2005 – 2010

Medlem av:

 • IBM Europe Technical Leaders Forum
  Ett rådgivande organ på IBM som rapporterade till IBM Europas ledning för outsourcing. Denna grupp bestod av seniora tekniska medlemmar från den Europeiska organisationen
 • IBM Europe Design authority (Outsourcing)
  Den gruppering på IBM Europa som ansvarar och säkerställer stringens och integritet i den tekniska agendan för outsourcing-lösningar.
 • IBM Nordics Technical Experts Council
  En grupp seniora tekniska resurser som är rådgivande till IBM Nordens ledningsgrupp i tekniska frågor.

Profession leader
IBM

2005 – 2010

Professionsledare för 3000 IT-specialister i IBM Nordic.

Mina huvudsakliga ansvarsområden:

 • Driva kunskaps- och karriärutveckling för professionen och dess utövare.
 • Coacha seniora IT-specialister i deras karriär.
 • Strategiarbete för organisationen, dvs planera för att kompetensutveckligen motsvarar marknadens behov.
 • Vara rådgivande till IBM Nordic senior management i frågor rörande kompetens och kunskapsutveckling
 • Rådgivande till IBM Nordic senior management in tekniska strategier
 • Ansvara för professionscertifieringar i Norden och delta i IBM Europas beslutsorgan för seniora certifieringar

IBM, Diverse kunder

Management consultant
IBM

2002-2003

Baserat på undersökningar i kundens miljö och organisation:

 • Ge råd till kundens CIO för att säkra att IT-strategin stöder affärs-strategin
 • Ge kunden råd hur kostnaden för IT-infrastruktur kan minskas
 • Hjälpa kunden att skapa och utveckla en IT-strategi
 • Genomföra TCO-studier hos kund. Flera av dessa resulterade i server-konsolideringsprojekt

IT-konsult

1994-2005

Projektledare & Tekniskt ansvarig i projekt

 • Lead architect i ett outsourcing program för ett global Health Care-företag. Utrullning i 37 länder.
 • Technical executive för ett globalt applications-outsourcingprojekt.
 • Ledde ett teknisk team med IT-arkitekter and specialister i Sverige, USA, Storbritannien och Indien.
 • Lead Architect i IT-optimerings och server-konsolideringsprojekt hos flera stora företag.

IBM, Speditionsföretag

Technical lead

1988-1994

Teknisk projektledare och specialist / rådgivare i ett migreringsprojekt

Jag var tekniskt ansvarig för genomförandet av det här projektet, ifrån att leda teknisk förstudie, tekniskt lösningsarbete, förhandlingar och till sist implementation och transformation. jag ansvarade också för att utbilda kunden i den nya teknologin och driftrutinerna.


IBM, Diverse Kunder

Teknisk Specialist
IBM

1982 – 1988


Jag ser fram emot att få arbeta med er. Välkommen att kontakta oss!